Founders – $10,000.00 and over

Anonymous (1)
Agrawal, Murli & Priti
Chaudhuri, Bijon & Meera
Cheeran, David & Mary
Desai Family, Hemangini
Nadaraja, Nagendra & Irangani
Nanavati, Mahendra
Shah, Bipin
Sharma, Piush
Sharma, Ravendra Nath & Shashi
Somaskanda, A. & Shanthi

Patrons – $5,000.00 to $9,999.00

Anonymous (1)
Gupta, Pratap & Binita
Janardhan, H. V.
Kamath, Padmanabha & Amrith
Mathew, Tim & Susan
Mehta, Rajendra & Leena
Vellodi, Dilip & Amritha
Venkatesh, Bal & Savitri

Benefactors – $2,500.00 to $4,999.00

Anonymous (12)
Basak, Bijan & Anita
Chawla, Dinesh & Rashmi
Hira, Ashok (Bruce) & Rajni
Jain, Jaswant & Pushpa
Jay, Y. M.
Madan, Bhim & Raj
Narang, Bal K. & Kusum
Palit, Sanjay & Kalpana
Pande, Prakash & Laura
Parthasarathi, Aanand & Janani
Raman, V. V. & Marilu
Shah, Bipin C. & Kalpana
Singh, Ravi & Shruti
Vaid, R. Jagannathan & Rachna

Sponsors – $1,000.00 to $2,499.00

Anonymous (1)
Kothari, Tarun & Kamal
Saha, Sushil & Sabita
Sheth, Kishor & Usha
Thanik, K. D. & Jaimala

Donor – $100.00 to $999.00

Balakrishnan, Govind & Ponnama
Gurunatha, Thimmiah & Sowbhagya
Joshi, Arvind & Saroj
Karuturi, Chaks & Anila
Mukherji, Anil & Nina
Anonymous
Nihalani, Rajendra & Sarla
Rajpal, Ashok & Kavita
Sheth, Naresh & Asha
Vora, Ramnik & Ila